Start schooljaar 2020-2021

Beste ouders , verzorgers en leerlingen,

 Wij hopen dat u ondanks alle onduidelijkheden rondom de coronarichtlijnen toch heeft kunnen genieten van een goede vakantie? In de laatste week van de zomervakantie tref ik alweer dagelijks collega’s aan die druk zijn met de verdere voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Ook zie ik al een enkele leerling op het schoolplein spelen.
 
In de eerste twee weken van de vakantie is de hele verwarmingsinstallatie vervangen. De hoop is dat we nu zowel op de onder als bovenverdieping een gelijk klimaat hebben😊 Met name in de winter en zomer was er vaak een groot verschil in temperatuur.
 
In de vakantie zijn in de lokalen nog werkplekken (werkbank) geplaatst, podium is afgewerkt en met het opknappen van de personeelskamer is een aanvang gemaakt.

 
In 2021 is de vervanging van de vloeren aan de beurt. De bedoeling is om in 2021 met het team en leerlingenraad een plan te maken qua kleurstelling en
offertes te gaan opvragen. Er wordt een planning nagestreefd om in dit jaar dan ook de vloeren te laten vervangen.
 
Aankomende week zal ook de nieuwe website “online” gaan.  
Het adres blijft https://waayer-tiel.nl/

Op de gevel aan de zijkant is inmiddels een nieuw naambord bevestigd in de nieuwe schoolkleur met het nieuw logo. Er zal ook een nieuw bord aan de voorkant van de school komen. (Het nieuwe bord wat er nu hangt is te klein). Vanaf maandag zal er ook een nieuwe vlag aan de mast gehangen worden.
Stap voor stap krijgt de school zo een frisse (nieuwe) uitstraling.

Bij deze wil ik iedereen, en met name ook al nieuwe kinderen en hun ouders, een goede start en een mooi schooljaar toewensen. Laten we vooral rekening houden met elkaar zodat we gezond en wel door deze coronatijd komen.

Corona richtlijnen.

Wij hadden met elkaar de hoop dat de richtlijnen per nieuwe schooljaar zouden gaan versoepen. Helaas is dit niet het geval.

Dit betekent dat de maatregelen van voor de zomervakantie van kracht blijven:
-Kinderen die coronaverschijnselen hebben; snotteren, hoesten, keelpijn en koorts, blijven thuis. (om te kijken of de verschijnselen zich niet verergeren)
-De school start om 8.30 De leerlingen gaan dan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen.
-Ouders/volwassenen mogen nog niet in de school komen*
-Leerkrachten vangen de groepen op op het schoolplein (voor- en achteringang).
Zie ook plattegrond.
-Direct en indirect betrokken volwassenen bij het geven van onderwijs of ondersteuning mogen in de school komen; dansdocenten, RID, logopedie, fysio enz
-Start- en adviesgesprekken met ouders op de school gaan niet door.
Als team gaan wij nog met elkaar in overleg hoe wij de gesprekken via een andere vorm kunnen laten plaatsvinden.
-Leerkrachten/directie/IB gaan z.s.m. na het vertrek van de leerlingen naar huis om daar verder te werken. Lukt dit niet dan wordt zoveel mogelijk (alleen) gewerkt in het eigen lokaal.
Traktaties mogen maar “corona-proof”. Dit betekent dat verjaardag traktaties (in de fabriek) voor verpakt moeten zijn.
 
Aanvullend
-*Fysieke gesprekken met ouders in school is mogelijk in het geval van dringende aangelegenheden. Met name rondom afstemmen van arrangementen, OPP. Andere dringende zaken. Deze gesprekken zijn dan altijd op afspraak en met inachtneming van 1,5 meter afstand.
-Leerlingen mogen op school gezamenlijk buiten pauze houden. Idem voor gezamenlijk werken in de hal ed.
-Kennismakingsgesprekken nieuwe leerlingen. Mogen na schooltijd met inachtneming 1,5 afstand.
-Kinderen die op vakantie zijn geweest zijn “oranje” gebieden hoeven niet in quarantaine en mogen naar school (RIVM richtlijn) Ouders wordt dringend verzocht om wel in quarantaine te  gaan en om hun kind(eren) niet naar school te brengen.

Ook wij vinden het soms zeer verwarrend om in alle regels een goede weg te vinden.
Wij doen er alles aan om binnen de richtlijnen zo optimaal mogelijk het onderwijs te blijven verzorgen en om zoveel mogelijk met een ieder rekening te houden.

Ventilatie

Vanuit de Rijksoverheid is het verplicht om voor 1 oktober de installaties in beeld te brengen en de ouders hierover te informeren. Indien de ventilatie niet voldoet, zal de GGD hier een rol in gaan spelen, zij bekijken de situatie en geven advies om toch veilig naar school te kunnen. Voor nieuwere gebouwen gelden strengere regels dan voor oudere gebouwen. Nieuwe systemen laten, vanuit de duurzaamheid gedachte, lucht inpandige circuleren voor verwarmen/verkoelen en zuiveren. De kans op verspreiding is met deze systemen groter. De Waayer heeft een ouder systeem maar ook bij ons zal er een extern deskundige e.e.a. in kaart gaan brengen. Hij/zij zal kijken wat voor ventilatiesysteem er precies in de school aanwezig is en of er ruimte is voor verbetering.
Voor nu gaan wij als stichting uit van het volgende:
•             De school zal zoveel mogelijk gelucht worden.
•             Zwenkventilatoren en (mobiele) airconditioning
              mogen niet in de school gebruikt worden.
•             Ventilatiesystemen worden in de hoogste stand gezet.
•             Lokalen worden voorzien van een CO2 meter zodat
              er optimaal geventileerd kan worden.
Meer informatie volgt op basis van de uitkomsten van het onderzoek.

Gym

Maandag, na overleg met Sportfriends, ontvangt u verdere informatie t.a.v. het gymmen. Het gymmen voor groep 5 t/m 8 zal weer op de woensdag plaatsvinden. De leerlingen uit deze groepen moeten dan ook op woensdag met de fiets naar school komen.