OUDERVERENIGING

- Ouderbijdrage

Overeenkomst ouderbijdrage

1. De ouder/verzorger doet, gelet op het belang dat wij hechten aan de persoonlijke en algemene ontwikkeling van de leerling en de aanwezige aanvullende financieringsmogelijkheden, zijn uiterste best om het van toepassing zijnde bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage 2016 - 2017 te betalen door middel van een door de oudervereniging te verstrekken factuur.


2.Voor de ouder/verzorger die niet in staat of bereid is de vrijwillige ouderbijdrage ineens te voldoen, hanteert de oudervereniging een regeling voor gespreide betaling. Deze regeling komt erop neer dat de ouderbijdrage in twee termijnen kan worden voldaan.


3. De ouder/verzorger kiest voor één van de volgende betalingsvormen;

a. Via machtiging,of

b. Via factuur of overboeking,of

c. Contant (aan te vragen via or.waayer-t@opo-r.nl ).

Wanneer van optie b of c gebruikt gemaakt wordt, dan wordt het te betalen bedrag met 1 euro verhoogd in verband met de extra verwerkingskosten.


4. Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de oudervereniging de volgende kwijtscheldingsregeling;

  • Voor de leerling die gedurende de looptijd van deze overeenkomst de school verlaat, volgt een gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage van 10% voor elke volledige maand dat de leerling de school niet meer bezoekt; het kwijt te schelden bedrag wordt aan de ouder/verzorger geretourneerd nadat dit is aangevraagd via de or.waayer-t@opo-r.nl en de leerling de school daadwerkelijk heeft verlaten, dit nadat deze het geheel verschuldigde bedrage van de ouderbijdrage heeft voldaan
  • Voor de leerling die in de loop van het schooljaar op de school wordt ingeschreven, bedraagt de ouderbijdrage 10% van het totaalbedrag op jaarbasis voor elke volledige maand dat de leerling de school bezoekt.
  • Indien een ouder dan wel de voogd van een leerling de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan dienen zij contact op te nemen met de oudervereniging dan wel de directie van de school.