OUDERS

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren of anticiperen.


1. De missie

De missie van de MR is bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en het welzijn van alle leerlingen en leerkrachten. Dit gebeurt door middel van:

- meedenken
- mening geven en instemming verlenen
- advies geven


2. Wie zitten er in de MR?

De MR van "de Waayer" bestaat uit leden van de locaties Wadenoijen en Passewaaij.

Wadenoijen:  Emine Gokdemir  leerkracht
  Erwin Griesheimer ouder (voorzitter)
Passewaaij: Jolanda Roodenburg leerkracht
  Klodiana Kalemaj ouder
  Paulien van Gorkom ouder ( voorzitter)
  Sandra Foppen ouder
     

 

3. Wat doet de MR?

De MR draagt zijn missie uit door aandacht te besteden aan de volgende punten:

- de kwaliteit van het onderwijs

- de kwaliteit van het personeel

- de kwaliteit van het schoolgebouw

- het waarborgen van de geborgenheid en veiligheid van de leerlingen

- financiële aangelegenheden

- informatieverstrekking

- het welbevinden van de leerlingen

- het professioneel welbevinden van de leerkrachten

 

4. Waarover heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht?

- onderwijsbeleid en onderwijskundige doelstellingen

- organisatorische zaken zoals de lessentabel

- schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen

- de informatieverstrekking zoals bijv. de schoolformatie, het jaarplan,  het schoolplan en de schoolgids

- het aannemen van een nieuwe leerkracht

- de verkeersveiligheid

- het gebouwenbeheer

- beleid inzake ouderparticipatie

- de naschoolse en tussenschoolse opvang

- het jaarrooster

- het huishoudelijk reglement

- arbobeleid: veiligheid, gezondheid en welzijn

- nascholing, werktijden, formatiebeleid, werkoverleg, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies, beoordelingen (personeelsgeleding)

- sponsoring, beleid t.a.v. leerlingenvoorzieningen, hoogte en besteding vrijwillige ouderbijdrage, klachtenregeling (oudergeleding)

 

5. Vergaderdata

De MR vergadert ongeveer 5 tot 8 keer per jaar. De vergaderingen vinden wisselend plaats in het schoolgebouw van de Waayer Tiel (Kornoelje 1), of in het schoolgebouw van de Waayer Wadenoijen   (Dreef 1)

 

 

6. Contact

Indien u vragen aan de MR wilt stellen of uw inbreng wilt leveren, dan stellen wij dat bijzonder op prijs.


U kunt zich richten tot een van de bovengenoemde leden of een email sturen: mr.waayer@opo-r.nl