https://waayer-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest downloads | Basisschool De Waayer

downloads

Schoolgids 2020-2021
Dit is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in dit document. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld voor het komende schooljaar. De MR heeft hier instemming aan verleend.

School veiligheidsplan
Elke school is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan op te stellen. Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de Arbowet en op de Wet Veiligheid op school. 

Formulier aanvraag extra verlof
Aanvragen extra verlof buiten de vakanties om. Zie formulier voor welke situaties u extra verlof kunt aanvragen.
Ouders met kinderen die nog niet leerplichtig zijn, vragen wij ook om dit formulier in te vullen. Het verlof zal in dit geval, in principe, altijd toegekend worden. Bij zorgen rondom de mate van afwezigheid van kinderen zal in alle gevallen contact opgenomen worden met ouders.

Formulier aanvraag therapie, behandeling onder schooltijd
Het gaat hierbij om langdurige therapie, behandelingen onder schooltijd.
Bij incidentele behandeling, hoogstens 2 keer achter elkaar kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. Hier valt b.v. ook een doktersbezoek, ziekenhuisbezoek of tandartsbezoek onder. U hoeft hier geen formulier voor in te vullen. 

Schoolondersteuningsplan
In het schoolondersteuningsplan kunt u lezen hoe we ervoor zorgen dat een kind het onderwijs krijgt wat bij hem/haar past; met andere woorden hoe bij ons Passend Onderwijs vormgegeven wordt. 
 
BePO
BePO staat voor Betuws Passend Onderwijs. Het is het regionale samenwerkingsverband waar Tiel onder valt. BePO is betrokken bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Het is een expertisecentrum waarvan we onder andere gebruik
kunnen maken bij een dyslexie aanvraag.

Kernwaarden Vereniging Openbaar Onderwijs
Gelijkwaardigeheid, vrijheid, ontmoeting zijn 3 belangrijke woorden die het openbaar onderwijs kenmerken. Wij zijn een openbare school. Dit boekje geeft meer informatie en inspiratie over openbaar onderwijs.

Overstap protocol Tielse en Culemborgse scholen
Dit protocol gaat in werking als er een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) komt om een (oriënterend) gesprek aan te willen gaan, omdat zij overwegen om hun kind(eren) tussentijds naar een andere school te willen overplaatsen.

Verzuimprotocol leerplicht regio Rivierenland
Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar is tegelijkertijd leerplichtig. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien. En om later meer kans te hebben op duurzaam werk.
Doel van dit protocol:
De kortste weg voor jongeren naar een maximaal opleidingsniveau en daarmee een stabiele plek op de arbeidsmarkt, is het behalen van de startkwalificatie.

Een startkwalificatie is behaald bij minimaal:
• Havo of VWO diploma
• MBO diploma niveau 2.

Verzuimkaart leerplicht
Stappenplan welke wordt ingezet bij verzuim.