Downloads

Schoolgids
Dit is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in dit document. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld voor het komende schooljaar. De MR heeft hier instemming aan verleend.

Professioneel statuut

Dankzij de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen. Hiermee hebben zij zeggenschap over vak inhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Hoe vervolgens aan deze zeggenschap vormgegeven wordt, wordt vastgelegd in het Professioneel Statuut.

School veiligheidsplan
Elke school is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan op te stellen. Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de Arbowet en op de Wet Veiligheid op school. 

Klachtenregeling stichting opo-r

Formulier aanvraag extra verlof
Aanvragen extra verlof buiten de vakanties om. Zie formulier voor welke situaties u extra verlof kunt aanvragen.
Ouders met kinderen die nog niet leerplichtig zijn, vragen wij ook om dit formulier in te vullen. Het verlof zal in dit geval, in principe, altijd toegekend worden. Bij zorgen rondom de mate van afwezigheid van kinderen zal in alle gevallen contact opgenomen worden met ouders.

Formulier aanvraag therapie, behandeling onder schooltijd
Het gaat hierbij om langdurige therapie, behandelingen onder schooltijd.
Bij incidentele behandeling, hoogstens 2 keer achter elkaar kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. Hier valt b.v. ook een doktersbezoek, ziekenhuisbezoek of tandartsbezoek onder. U hoeft hier geen formulier voor in te vullen. 

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe we ervoor zorgen dat een kind het onderwijs krijgt wat bij hem/haar past; met andere woorden hoe bij ons Passend Onderwijs vormgegeven wordt. 

Privacyregelement en bescherming persoonsgegevens
Het privacyreglement beschrijft hoe OPO-R omgaat met de verwerkingen van persoonsgegevens en de beveiliging van de informatie. Het is bedoeld als centrale informatiebron voor alle betrokkenen. 
Privacy regelement van de stichting, klik hier.     
Voor het Handboek Informatiebeveiliging en Privacy van stichting opo-r, klik hier.

BePO
BePO staat voor Betuws Passend Onderwijs. Het is het regionale samenwerkingsverband waar Tiel onder valt. BePO is betrokken bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Het is een expertisecentrum waarvan we onder andere gebruik
kunnen maken bij een dyslexie aanvraag.

Kernwaarden Vereniging Openbaar Onderwijs
Gelijkwaardigeheid, vrijheid, ontmoeting zijn 3 belangrijke woorden die het openbaar onderwijs kenmerken. Wij zijn een openbare school. Dit boekje geeft meer informatie en inspiratie over openbaar onderwijs.

Overstap protocol Tielse en Culemborgse scholen
Dit protocol gaat in werking als er een verzoek van ouder(s)/verzorger(s) komt om een (oriënterend) gesprek aan te willen gaan, omdat zij overwegen om hun kind(eren) tussentijds naar een andere school te willen overplaatsen.

Verzuimprotocol leerplicht regio Rivierenland
Ieder kind heeft recht op onderwijs, maar is tegelijkertijd leerplichtig. Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien. En om later meer kans te hebben op duurzaam werk.
Doel van dit protocol:
De kortste weg voor jongeren naar een maximaal opleidingsniveau en daarmee een stabiele plek op de arbeidsmarkt, is het behalen van de startkwalificatie.

Verzuimkaart leerplicht
Stappenplan welke wordt ingezet bij verzuim.

Protocol gedrag
Grensoverschrijdend leerlinggedrag is een subjectief begrip. Wat de ene leerkracht ‘brutaal gedrag’ vindt kan een andere leerkracht bestempelen als ‘even ontladen’.
De leerkracht, het schoolteam en directie bepalen samen (en voor een deel ook samen met de leerlingen) de norm en deze sluit aan bij de visie van de school. Het (regelmatig) overschrijden van die norm is een signaal voor de leerkracht; de leerling heeft iets nodig en/of moet op gedragsniveau nog iets leren om te kunnen conformeren aan de groepsnorm. 

School ondersteuningsstructuur
Onder passend onderwijs verstaan we: Op basis van data bewust, systematisch, planmatig en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Leerlingen worden zoveel mogelijk gegroepeerd op basis van overeenkomstige kenmerken. Passend onderwijs is onderwijs op maat. Elk kind krijgt onderwijs dat bij hem past en aansluit bij zijn ontwikkeling en er worden optimale kansen geboden op ontwikkeling van zijn talenten. 
In dit beleidsstuk wordt de aanpak en de beoogde doelen van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften beschreven.

Protocol dyscalculie
Dit protocol is tot stand gekomen aan de hand van het landelijk protocol ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie). Het doel is het signaleren en voorkomen van problemen met rekenen (preventie) en het bieden van passende effectieve begeleiding wanneer dit nodig is.

Protocol dyslexie
De definitie die OPO-R hanteert is de definitie van het SDN (Stichting Dyslexie Nederland): ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/ of vlot toepassen van het lezen en /of het spellen op woordniveau'.

Draaiboek Covid-19
Dit draaiboek bevat de landelijke maatregelen voor vier scenario’s functionerend als een leidraad voor besturen en scholen. Bovenop de maatregelen die beschreven worden in het sectorplan hebben scholen de mogelijkheid en de ruimte om eigen aanvullende maatregelen (passend bij de schoolcontext) te treffen.