Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De MR heeft als belangrijkste taak de openbaarheid en het onderling overleg m.b.t. de gang van zaken op school te bevorderen. Leden van de MR krijgen informatie over actuele beleidszaken omtrent de school en worden uitgenodigd om hierover mee te praten en/of mee te beslissen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht over het beleid op schoolniveau. De zaken die u belangrijk vindt in het onderwijs aan uw kind en onderwerpen die van belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken op school, kunt u voorleggen aan de MR.  

Wilt u contact met de MR? Zij hebben een eigen e-mailadres, zodat u hen snel en makkelijk kunt bereiken. 

Hieronder vindt u meer formele informatie omtrent onze MR:

Huishoudelijk reglement 
Statuut Medezeggenschapsraad Waayer Tiel
Reglement Waayer Tiel